Elektrické revízie, REVÍZIE, revízny technik, autorizovaný, elektro dokumentácia, projektanti v Poprade, projekt elektroinšpalácie cena, elektrická prípojka okres Poprad - REVPRO s.r.o., Ing. Marek Wojtyczka

Prejsť na obsah
REVÍZIE
Vykonávame
odborné prehliadky a odborné skúšky
elektrických spotrebičov viac iformácii tu>

kompletné revízie
elektroinštalácii, technických zariadení elektrických vrátane banských prevádzok a bleskozvodov:

 • Zákonné povinnosti majiteľov, nájomcov a prevádzkovateľov elektrického zariadenia a bleskozvodu na vykonávanie kontroly technického stavu bezpečnosti - revízie, resp. odbornej prehliadky a odbornej skúšky (v skratke OPOS) elektrického zariadenia a bleskozvodu pred uvedením do prevádzky a počas prevádzky sú určené vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky číslo 508/2009 Z. z.
 • Vyhláška číslo 508/2009 Z. z. ustanovuje podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.
 • Požiadavky a postupy pri vyhotovení východiskovej revízie a pravidelnej revízie elektrického zariadenia sú uvedené v norme STN 33 2000-6
 • Požiadavky a postupy pri vyhotovení východiskovej revízie a pravidelnej revízie bleskozvodu sú uvedené v norme STN EN 62305-3 (STN 34 1390)
 • Plnenie povinností v zmysle platnej legislatívy a v zmysle platných noriem STN v oblasti bezpečnosti elektrického zariadenia a bleskozvodu je povinný zabezpečovať každý majiteľ a prevádzkovateľ elektrického zariadenia a bleskozvodu.
 • Zabezpečenie vyhotovenia revízie, resp. odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia a bleskozvodu pred uvedením elektrického zariadenia a bleskozvodu do prevádzky a v stanovených termínoch počas prevádzky elektrického zariadenia a bleskozvodu je povinný každý majiteľ a prevádzkovateľ elektrického zariadenia a bleskozvodu.
 • Lehoty vykonávania pravidelných revízií elektrického zariadenia a bleskozvodu závisia od druhu objektu a zariadenia, vonkajších vplyvov a ďalších iných podmienok. Lehota pravidelnej revízie elektrického zariadenia a bleskozvodu je uvedená nižšie.

Lehoty vykonávania pravidelnej revízie elektrického zariadenia a bleskozvodu, 1. Vyhláška MPVaR SR č. 508/2009 Z. z.
Lehoty pravidelnej revízie elektrického zariadenia a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny - bleskozvodu podľa druhu objektu a zariadenia

TABUĽKA B

TABUĽKA A
 • TABUĽKA A
Druh objektu a zariadeniaLehota revízie (roky) 6
a) Elektrická inštalácia
1.murovaná obytná a kancelárska budova5
2.škola, materská škola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreačné stredisko
3
3.výšková  budova, ktorej výška od najvyššieho poschodia obývaného alebo inak  používaného osobami po úroveň zeme je pre obytnú budovu väčšia ako 50 m a  pre inú budovu väčšia ako 30 m a objekty a priestory určené na  zhromažďovanie viac ako 250 osôb, napríklad kultúrne a športové  zariadenie, obchodný dom, stanica hromadnej dopravy
2
4.objekt zhotovený z horľavých materiálov so stupňom horľavosti C, D, E a F1)
2
5. pojazdný a prevozný prostriedok 2)
1
6. dočasná elektrická inštalácia 3)
0,5
b) Zariadenie na ochranu pred účinkami statickej elektriny 4)

1. objekt s priestorom s nebezpečenstvom požiaru
2
2. objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu
2  5)
3. ostatný objekt
1
c) Zariadenie na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny

1. hladina ochrany I a II
2
2. hladina ochrany III a IV
4
3. objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu
1
Vysvetlivky:
 1. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú Technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov.
 2. Pojazdný a prevozný prostriedok je zariadenie s elektrickým zariadením podľa STN 33 2000-7- 754: 2006 Elektrické inštalácie budov. Časť 7: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Oddiel 754: Elektrické inštalácie v karavanoch a v motorových karavanoch, podľa STN 34 1330: 1976 Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre elektrické silnoprúdové zariadenia v Pojazdných a prevozných prostriedkoch a ďalšie mobilné prostriedky, napríklad pojazdná a prevozná miešačka, pásový dopravník.
 3. Napríklad STN 33 2000-7-704: 2007 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-704: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Inštalácie na staveniskách a búraniskách; STN 33 2000- 7-711: 2004 Elektrické inštalácie budov. Časť 7-711: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Výstavy, prehliadky a stánky.
 4. STN EN 62305-4 Ochrana pred bleskom. Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách.
 5. Pre prepočítavač množstva plynu s vlastným zdrojom malého napätia je lehota päť rokov.
 6. Pri určovaní lehoty odbornej prehliadky a odbornej skúšky určí sa kratšia lehota z príslušných lehôt uvedených v tabuľke A a v tabuľke B.
 • TABUĽKA B
Vonkajšie vplyvy
Druh prostredia 1)
Lehota revízie (roky) 2)
AA6
horúce
3
AB s relatívnou vlhkosťou trvalo nad 80 %
vlhké
3
AD3 až AD8
mokré
1
AF3
so zvýšenou koróznou agresivitou
3
AF4
s extrémnou koróznou agresivitou
1
AE5 a AE6
prašné s nehorľavým prachom
3
AG2, AG3, AH2, AH3
s otrasmi
2
AL2
s biologickými škodcami
3
BE2
pasívne s nebezpečenstvom požiaru
2
BE3
pasívne s nebezpečenstvom výbuchu
2
AA7, AB7, AD3, AD4, AE4, AF2, AN3
vonkajšie
4
AD2, AN2
pod prístreškom
4
Vysvetlivky:
 1. STN 33 0300: 1988 Elektrotechnické predpisy. Druhy prostredí pre elektrické zariadenia (norma sa používa pri existujúcich elektrických zariadeniach). STN 33 0300: 2001 Prostredia pre elektrické zariadenia. Určovanie vonkajších vplyvov. STN 33 2000-5-51: 2007 Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá. STN 33 1500 Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení.
 2. Pri určovaní lehoty odbornej prehliadky a odbornej skúšky (pravidelnej revízie) sa určí kratšia lehota z príslušných lehôt uvedených v tabuľke A a v tabuľke B
Návrat na obsah