REVPRO

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

PROJEKTANT A REVÍZNY TECHNIK
TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ELEKTRICKÝCH
Autorizovaný  stavebný inžinier v kategórii inžinier pre technické, technologické a  energetické vybavenie stavieb s rozsahom:
vyhotovovanie projektovej dokumentácie týkajúcej sa technického,  technologického a energetického vybavenia stavieb,
spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a  územnoplánovacej dokumentácie,
vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné  prostredie
poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa  technického, technologického a energetického vybavenia stavieb
vypracovanie odborných posudkov a odhadov
vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v uzemnom konaní, alebo v stavebnom konaní


Revizný technik vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa vyhlášky MPSVR SR, č.508/2009 v rozsahu E1A, E1B

Projektant banských inštalácií elektrických zariadení podľa zákona č.61/1988 v rozsahu E0, C6, C7, C8

Revizný technik vyhradeného technického zariadenia elektrického banských prevádzok
podľa MPSVaR Sr č.508/2009 a výnosu MH SR č. 110/1138/1994 v rozsahu E1-E4, v objektoch C2, C3, C5, C6
Grafika a tvorba webstránky TARIN s.r.o.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky