PROJEKTANT A REVÍZNY TECHNIK TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ELEKTRICKÝCH. Elektro dokumentácia. Projektová dokumentácia. Autorizovaní projektanti elektrických zariadení a elektroinštalácii - REVPRO s.r.o., Ing. Marek Wojtyczka

Prejsť na obsah
PROJEKTANT A REVÍZNY TECHNIK
TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ELEKTRICKÝCH
Autorizovaný stavebný inžinier v kategórii inžinier pre technické, technologické
a energetické vybavenie stavieb s rozsahom:

- vyhotovovanie projektovej dokumentácie týkajúcej sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb

- spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie

- vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné  prostredie

- poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa  technického, technologického a energetického vybavenia stavieb

- vypracovanie odborných posudkov a odhadov

- vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v uzemnom konaní, alebo v stavebnom konaní


Revizný technik vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa vyhlášky MPSVR SR, č.508/2009 v rozsahu E1A, E1B
Projektant banských inštalácií elektrických zariadení podľa zákona č.61/1988 v rozsahu E0, C6, C7, C8


Revizný technik vyhradeného technického zariadenia elektrického banských prevádzok

podľa MPSVaR Sr č.508/2009 a výnosu MH SR č. 110/1138/1994 v rozsahu E1-E4, v objektoch C2, C3, C5, C6
Návrat na obsah